BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 737/TCT-CS
V/v chứng từ kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí đối với khoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại bưuchính viễn thông.

Trả lời công văn số 760/KTTC ngày 4/11/2009, số 26/KTTC ngày18/1/2010 của Công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông (Cokyvina) vềviệc chứng từ để khấu trừ thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điểm b Khoản 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGTghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùngcho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghitrên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thaycho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanhhoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Tại Khoản 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định các khoản chi được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mụcnày) phải đáp ứng đủ các điều kiện:

“1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quyđịnh của pháp luật”.

Theo báo cáo của Công ty Cokyvina thì để đảm bảo thống nhất,tương thích, hợp chuẩn của mạng lưới viễn thông, các dự án mua sắm thiết bịviễn thông có giá trị lớn do VNPT quyết định đầu tư được thực hiện đấu thầu tậptrung, sau khi có kết quả đấu thầu, VNPT uỷ thác cho công ty Cokyvina thực hiệnký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài sau đó giá trị hợp đồng được phân bổ chocác chủ đầu tư (Bưu điện các tỉnh, thành phố). Ngoài ra, Công ty Cokyvina thựchiện ký hợp đồng nhận uỷ thác nhập khẩu với các chủ đầu tư (các Bưu điện, côngty viễn thông các tỉnh thành phố, các công ty hạch toán độc lập trong và ngoàiVNPT) đồng thời ký hợp đồng nhập khẩu với nhà thầu nước ngoài. Các chủ đầu tưsẽ chuyển tiền thuế (GTGT, TNDN) của nhà thầu nước ngoài cho Công ty Cokyvinađể Công ty Cokyvina thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

 Trong các trường hợp trên thì chứng từ để khai, khấu trừthuế GTGT và tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu hợp đồngký với nhà thầu nước ngoài chưa bao gồm thuế TNDN) của các chủ đầu tư đối vớikhoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài do Công ty Cokyvina thực hiện nộp vàoNSNN là bản photocopy chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài (thuế GTGT, thuếTNDN) của công ty Cokyvina (có xác nhận của đại diện có thẩm quyền) và bảng kêgiá trị thiết bị đầu tư, số thuế GTGT, thuế TNDN nhà thầu nước ngoài đã nộptrên tổng giá trị hợp đồng và tương ứng với giá trị thiết bị đầu tư của từngchủ đầu tư.

Công ty Cokyvina không được khấu trừ và tính vào chi phíkhoản thuế GTGT, thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại bưuchính viễn thông được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.Hương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương