BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 737/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của mộtsố Cục Thuế và Doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc về việc hướng dẫn tínhthuế TNCN đối với các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng tháng 13, thưởngtết... có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 nhưng được chi trả vào năm 2009. Đểthực hiện thống nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 công văn số 1845/BTC-TCT ngày 16/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn: "Đối với tiền lương, tiền công, tiền thưởng... cónguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trảsau ngày 01/01/2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật Thuế TNCN. Đơn vịchi trả thu nhập có trách nhiệm tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ,đồng thời thực hiện việc tạm giãn nộp thuế từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày31/5/2009 theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày06/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giãn thời hạn nộp thuế TNCN".

Tổng cục Thuế, đề nghị các Cục Thuế địa phương thực hiệntheo nội dung nêu trên và hướng dẫn các đơn vị chi trả, cá nhân nộp thuế cùngthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương