TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7373/CT-THNVDT
V/v vướng mắc thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Chi cục Thuế quận Tân Bình.

Cục Thuế Thành phố có nhận đượccông văn số 5536/CCT-TB ngày 14/9/2010 của Chi cục Thuế quận Tân Bình về vướngmắc thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Cục Thuế Thành phố cóý kiến như sau:

Theo trình bày của Chi cục Thuế tạicông văn số 5536/CCT-TB thì căn nhà số 25/37 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15,quận Tân Bình thuộc quyền sở hữu của ông Trương Quốc Tuấn và bà Lê Thị BảoTrâm. Ngày 28/6/1999 ông Tuấn và bà Trâm có lập hợp đồng công chứng tặng chonhà (có điều kiện) số 09713/HĐ-MBN cho ông Nguyễn Cơ Nghị và Nguyễn Cơ Đạt dobà Nguyễn Thị Kim Cơ là người đại diện theo hợp đồng ủy quyền số 025186 (bàNguyễn Thị Kim Cơ là mẹ ruột của ông Nguyễn Cơ Nghị và Nguyễn Cơ Đạt). Việctặng cho nhà giữa ông Tuấn và bà Trâm với ông Nghị và ông Đạt không thuộc đốitượng cha mẹ cho con hoặc anh chị em cho tặng nhau nên Phòng thuế trước bạ vàthu khác đã thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất ngày19/10/2000.

Nay ông Nghị, ông Đạt được cấp đổilại Giấy chứng nhận phát sinh diện tích tăng thêm không thuộc đối tượng đượcmiễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 1, 4 mục III phần A Thông tưsố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Thành phố thông báo để Chicục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử