BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/BYT-DP
V.v tăng cường xét nghiệm SAR-CoV-2

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương:
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Viện Pasteur Hồ Chí Minh;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
(sau đâ
y gọi tắt là các đơn vị)

Hiện nay, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Trong một tuần gần đây, thế giới vẫn ghi nhận khoảng 600.000 trường hợp mắc và khoảng 15.000 trường hợp tử vong mỗi ngày, đặc biệt biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh đã xuất hiện trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, sau 55 ngày không ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng, từ ngày 27/01/2021 đến nay đã liên tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh và lan ra một số tỉnh, thành phố khác. Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc mới.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay, trong thời gian qua với sự hỗ trợ của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các cơ sở xét nghiệm trong và ngoài ngành y tế đã xây dựng, củng cố, duy trì năng lực xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2, góp phần quan trọng trong công tác giám sát, phòng chống dịch kịp thời. Tính đến ngày 29/01/2021, cả nước có 148 phòng đủ khả năng xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR với công suất xét nghiệm tối đa khoảng 52.000 mẫu/ngày, trong đó có 94 phòng xét nghiệm có đủ năng lực khẳng định với công suất hơn 42.000 mẫu/ngày.

Để tăng cường công tác xét nghiệm nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố:

- Thực hiện rà soát, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực các phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm SAR-CoV-2 tại chỗ, kịp thời và báo cáo theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở có phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 chủ động liên hệ với các tổ chức, công ty cung ứng để tiếp nhận, đặt mua sinh phẩm chẩn đoán SAR-CoV-2; điều phối việc lấy mẫu, phân bổ sinh phẩm xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn quản lý phối hợp với các đơn vị y tế thuộc tuyến Trung ương, các Bộ ngành khác để lấy mẫu, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị này khi có đủ năng lực xét nghiệm. Huy động các đơn vị y tế tư nhân đóng trên địa bàn tham gia xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

2. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur:

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2, tập huấn cho các cán bộ làm công tác xét nghiệm về việc sử dụng sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

- Tiến hành việc đánh giá và công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho các phòng xét nghiệm ngay khi có đề xuất.

- Tham mưu cho Bộ Y tế về phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục thuộc BYT (thực hiện)
- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn