BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------

Số: 738/LĐTBXH-BHXH

V/v: giải quyết chế độ tử tuất đối với người lao động chết trước năm 1995

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Trả lời Công văn số 96/LĐTBXH-BH &BĐG ngày10/02/2010 của quý Sở xin ý kiến về việc giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động chết trước ngày 01/01/1995, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc giải quyết chế độ tiền tuất đối với thân nhân người lao động chết trước ngày 01/01/1995thuộc quy định tại Điểm 4 Mục I Công văn số 843/LĐ-TBXH ngày25/3/1996của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại Công văn số 2347/LĐTBXH-BHXH ngày07/8/2001và Công văn số 3173/LĐTBXH-BHXH ngày23/9/2001thì việc giải quyết tồn đọng theo hướng dẫn tại Công văn số 843/LĐ-TBXH chấm dứt kể từ ngày01/10/2001. Từ 01/10/2001 trở đi, nếu có trường hợp vướng mắc cá biệt chưa được giải quyết thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và lập hồ sơ giải quyết những trường hợp cá biệt theo quy định hiện hành. Những trường hợp vướng mắc cá biệt bao gồm:

- Người sử dụng lao động hoặc người lao động đã nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2001 nhưng chưa được giải quyết;

- Người sử dụng lao động hoặc người lao động khiếu nại về bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2001, nhưng đến sau ngày 01/10/2001 các cơ quan chức năng mới có kết luận làm rõ sự việc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga