BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/MT-LĐ
V/v trả lời đơn vị công bố hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Trungtâm y tế huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai.

Ngày 04/7/2014 Cục Quản lý môi trường y tế nhậnđược hồ sơ của Trung tâm y tế huyện Long Thành (sau đây gọi tắt là Trung tâm)về việc công bố hoạt động đo, kiểm tramôitrường lao động. Cục Quản lý môi trường y tế thông báo hồ sơ đã đầy đủ theo yêucầu của Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011vềviệc Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghềnghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư 19). Cục Quản lý môi trường y tế sẽ bổ sungTrung tâm y tế huyện Long Thành vào danh sách các đơn vị đủ điều kiện đo, kiểmtra môi trường lao động đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Khi thựchiện hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động, đề nghị Trung tâm y tế huyệnLong Thành:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo,kiểm tra môi trường lao động do Trung tâm thực hiện;

2. Phối hợp vớingười sử dụng lao động và đơn vị quản lý về sức khỏe lao động và môi trườngtuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng kế hoạch đo, kiểm tra môitrường lao động khi có yêu cầu;

3. Lưu giữ, bảo quản, báo cáo kết quả đo kiểm tramôi trường lao động theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý môi trường y tế sẽ kiểm tra, phối hợp thanh tra các hoạt động đo, kiểm tra môitrường lao động của Trung tâm thực hiện theo Thông tư số 19. Mọi chi tiết liênhệ: Phòng Sức khỏe lao động - Phòng chống thương tích, Cục Quản lý môi trường ytế, địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 043 7366349; FAX:043 7260237.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Nguyễn Huy Nga (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Y tế (để công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);
- Sở Y tế Đồng Nai (để phối hợp);
- Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường tỉnh Đồng Nai (để phối hợp)
- Lưu: VT, LĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ ĐỦ NĂNG LỰC ĐO,KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
(Kèm công văn số: 738/MT-LĐ , ngày 09/7/2014 của Cục Quản lý môi trường y tế)

Đơn vị: Trung tâm y tế huyện Long Thành.

Địa chỉ: Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613844242/3546157

FAX: 063845881

Email: [email protected]

TT

Yếu tố

Chi tiết

1)

Vi khí hậu

- Nhiệt độ.

- Độ m.

- Tc độ gió.

- Tiêu hao năng lượng

2)

Yếu tvật lý

- Ánh sáng.

- Tiếng n.

- Rung chuyn.

- Điện từ trường.

- Phóng xạ.

3)

Bụi các loại

- Bụi toàn phn.

- Bụi hô hp.

- Định lượng hàm lượng silic trong bụi.

4)

Yếu tố hóa học, hơi, khí độc

- Lấy mẫu không khí

- Xét nghiệm nhanh hơi khí độc

5)

Tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-my

- Đánh giá gánh nặng công việc.

- Đánh giá mức độ căng thẳng thần kinh tâm lý