BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18913/CT-TTr1 ngày 25/7/2012 của CụcThuế thành phố Hà Nội về hoàn thuế GTGT cho dự án sử dụng nguồn vốn ODA củaTổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1,2 Mục II Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày3/5/2002 của Bộ Tài chính và điểm 3.4 Mục II, điểm 4.2, 4.3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA);

Căn cứ điểm 1, điểm 6 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm 3.1 Mục II Phần B, điểm 3 Mục 1 phần G Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế.

Căn cứ điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp nhà thầu chính đủ điều kiện được hoàn thuế GTGTđối với dự án ODA thì nhà thầu chính phải gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dựán ODA cho Cục Thuế quản lý để Cục Thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quyđịnh. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án ODAtheo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/7/2007 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8vừa là nhà thầu chính tham gia thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn ODA vừacó hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện đã kê khai và lập hồ sơ đề nghịhoàn thuế (kỳ từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010 và kỳ từ tháng 01/2011 đếntháng 3/2011) theo trường hợp lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưađược khấu trừ hết, bao gồm cả thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dựán sử dụng vốn ODA và dự án khác thì trường hợp này doanh nghiệp không phải kêkhai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án sử dụng vốn ODA được hoàn thuế. Doanhnghiệp phải lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định đối với trường hợp trong 3 thángliên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và xuất trình các hóa đơnGTGT đầu ra, hợp đồng, văn bản của cơ quan thẩm quyền về điều kiện doanh thucác dự án này đủ điều kiện không phải tính thuế GTGT đầu ra, nhưng được khấutrừ thuế GTGT đầu vào, ngân sách Nhà nước không bố trí vốn cho chủ dự án đểthanh toán thuế GTGT cho nhà thầu chính (như trường hợp doanh nghiệp đề nghịhoàn thuế theo trường hợp 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấutrừ hết mà trong kỳ có xuất khẩu hàng hóa được áp dụng thuế suất 0%) theo hướngdẫn tại điểm 3 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tàichính và khoản 1 (b) Điều 43 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BộTài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT) CS, PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường