BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 738/TCT-TVQT
V/v sử dụng vé, hoá đơn đường sắt tự in

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 220/ĐS-TCKT ngày 11/02/2009 của Tổngcông ty Đường sắt Việt Nam về việc đăng ký sử dụng tiếp số lượng vé, hoá đơnđường sắt đã in còn tồn với số lượng lớn do thay đổi thuế suất thuế GTGT; Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên về việc giảm thuế GTGT đối với một sốhàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn; để bảo đảm cho sản xuấtvận tải đường sắt hoạt động liên tục và tiết kiệm chi phí cho đơn vị, Tổng cụcThuế đồng ý để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được tiếp tục sử dụng đối với sốvé, hoá đơn đường sắt các loại đã được chấp thuận theo công văn số 3510TCT/ACngày 13/10/1998; số 2043TCT/AC ngày 18/5/2000 và số 2473/TCT-TVQT ngày30/6/2008 của Tổng cục Thuế. Cụ thể như sau:

- Số vé, hoá đơn đường sắt các loại đã in theo mức thuế suấtthuế GTGT 5% và 10% được sử dụng từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009,sau khi đã đóng dấu thay đổi mức thuế suất: "Thuế suất thuế GTGT 10% x50%".

- Khi in mới, các loại vé, hoá đơn đường sắt phải in sẵntrên vé: "Thuế suất thuế GTGT 10% x 50%" và được dùng đến hết ngày31/12/2009.

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam in và sử dụng các loại vé,hoá đơn từ ngày 01/01/2010 với dòng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải thực hiện việc đăng kývà báo cáo tình hình sử dụng vé, hoá đơn với cơ quan Thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Đường sắt Việt Nambiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu