UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 738/VP-VX
Về đính chính một số nội dung trong Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Do sơ xuất trong khâu đánh máy nên trong phần III về Tổ chứcthực hiện của Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 về Tổ chức cáchoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổtrên địa bàn thành phố, có một số sai sót Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân thành phố xin đính chính lại như sau:

- Điểm c, mục 1, Phần III được sửa lại như sau: Chủ trì phốihợp với các ngành tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề theo nội dung mục a vàmục b điểm 4, phần II (thay cho mục b và c).

- Các mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần III được sửa lại nhưsau: Tham gia chương trình tọa đàm trao đổi tọa đàm trực tuyến trên Đài truyềnhình theo nội dung mục d điểm 4 phần II (thay cho mục e điểm 4)./.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương