BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7381/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh;
-
Cục Hải quan TP.Hà Nội;
- Cục Hải quan TP.Đà Nng;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Báo Tiền Phong đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp thông tinliên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài từ thời điểmbắt đầu triển khai đến nay. Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan: TP.H Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng báo cáo nội dung sau:

1. Tổng số vụ hoàn thuế GTGT được cơ quan hải quan phát hiện có hành vi lừađảo? Trị giá hàng hóa, tiền thuế vi phạm?

2. Những thủ đoạn lừa đảo hoàn thuế GTGT của khách được cơ quan hải quanphát hiện?

3. Các biện pháp phòng chống của đơn vị hải quan đã triển khai?

4. Tổng số tiền hoàn thuế GTGT, số người được hoàn thuế GTGT?

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước 15hngày 13/8/2015 theo số fax 0439440630, Email [email protected]. Công văn chính đề nghị gửi theo đườngbưu điện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan: TP.H Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng