BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại Quyết định 988/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
Trả lời vướng mắc nêu tại Điểm 2 công văn số 993/HQĐNa-TXNK ngày 19/5/2014 của Hải quan Đồng Nai về việc hướng dẫn áp dụng quy định Điểm b Khoản 2 Mục 5 Quyết định 988/QĐ-TCHQ, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC và Khoản 2 Điều 25 Thông tư 22/2014/TT-BTC , việc theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế là theo dõi trừ lùi theo số lượng hàng hóa, không trừ lùi theo trị giá. Như vậy các trường hợp vừa trừ lùi về trị giá, vừa trừ lùi số lượng không thực hiện đăng ký Danh mục miễn thuế trên Hệ thống VNACCS (ví dụ các trường hợp quy định tại một số Thông tư của Bộ Tài chính như:Thông tư 11/2012/TT-BTC ngày 04/2/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khuphi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan; Thông tư 185/2012/TT-BTC ngày 30/10/2012 hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ...)
Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai cập nhật đầy đủ các văn bản liên quan đến quy định vừa trừ lùi về trị giá, vừa trừ lùi số lượng để thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 và Quyết định 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK, Ban CCHĐH (để biết);
- Lưu: VT, VNACCS (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh