BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7387/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Máy và Phụ tùng
(Số 8 – Tràng Thi – Hà Nội)

Trảlời công văn số 0451/MPT-KHĐT ngày 06/12/2007 của Công ty Máy và Phụ tùng đềnghị xóa danh mục đã nộp thuế bị cưỡng chế; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Saukhi nhận được phản ánh của Công ty, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quanHải Phòng kiểm tra các chứng từ nộp tiền và xử lý dữ liệu trên Hệ thống KT559cho Doanh nghiệp. Theo tra cứu trên Hệ thống KT559, Hệ thống QLRR tại Tổng cụcHải quan ngày 25/12/2007 thì Công ty Máy và Phụ tùng thuộc diện chấp hành tốtpháp luật Hải quan và không nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp nên theo quy địnhtại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính, Công ty được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốtpháp luật về thuế.

2.Theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BTC ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính về việc bổsung, sửa đổi hệ thống mục lục NSNN thì điểm 1.2 khoản 1 Điều I hủy bỏ chương1.020 “Bộ Thương mại”, điểm 1.1 khoản 1 Điều 1 sửa đổi chương 1.016 “Bộ côngnghiệp” thành “Bộ Công thương”. Việc bổ sung sửa đổi hệ thống mục lục NSNNkhoản ảnh hưởng đến việc thay đổi Mã số thuế của Doanh nghiệp.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Máy và phụ tùng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Hải Phòng;
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An