BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7389/TCHQ-GSQL
V/v lưu trữ, bảo quản hàng TNTX đông lạnh tại kho công ty Centre way Holdings Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 118/CV-CW ngày 03/8/2015 của Công ty TNHH Centre wayHoldings Việt Nam đề nghị được lưu giữ hàng tạm nhập tái xuất đông lạnh tại khocủa Công ty nằm tại phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về việcnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHHCentre way Holdings Việt Nam đầu tư xây dựng kinh doanh kho bãi, không trựctiếp kinh doanh tạm nhập tái xuất. Tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày10/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch hệ thống kho bãi phục vụ kinhdoanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trong đó có kho bãi của Côngty TNHH Centre Way Holding Việt Nam địa chỉ phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái,tỉnh Quảng Ninh. Hàng hóa hợp đồng lưu giữ trong kho hiện nay là của Công tyTrí Đức có mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất số 32/BCT (MS-TPĐL) do Bộ CôngThương cấp ngày 21/01/2014. Theo báo cáo của Công ty thì kho bãi đã được xây dựnghiện đại, có tường rào cứng bao quanh, có sân bãi rộng cho xe ô tô tải chở container;bãi có diện tích rộng 23.600 m2 trong đó kho lạnh có diện tích 8.350m2, có hệ thống đèn chiếu sáng, cổng ra vào có cửa sắt niêm phongkhi cần thiết.

Để đảm bảo côngtác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan và tạo điều kiện cho doanh nghiệp,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cáikiểm tra: Nếu kho bãi trong hồ sơ xin cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuấtcủa doanh nghiệp đang thuê kho kê khai là kho bãi của Công ty TNHH Centre wayHoldings Việt Nam thì làm thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp hồ sơ xincấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp không kê khai là khocủa TNHH Centre way Holdings Việt Nam thì làm thủ tục cho xuất nốt số hàng hóađã ký hợp đồng gửi kho, không làm thủ tục cho các hợp đồng phát sinh gửi khosau.

Về lâu đài, yêucầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Centre way HoldingsViệt Nam làm thủ tục cấp mã kinh doanh TNTX hoặc thành lập địa điểm tập kết,kiểm tra hàng hóa ở biên giới theo quy định.

Tổng cục Hải quancó ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, chỉ đạo thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Centre Way Holdings Việt Nam (đ/c: Bình Ngọc, P. Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) (thay trả lời);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh