BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/BCT-CNN
V/v đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hànhThông tư số 21/2013/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanhthuốc lá. Trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản nêu trên đã có một lỗikỹ thuật trình bày tại các Phụ lục số 23, 24, 50, 51, 56, 57 và Phụ lục 66 củaThông tư. Nay xin được đính chính, chỉnh sửa các Phụ lục trên như sau:

1. Thay cụm từ “UBND huyện (quận) ....” bằng cụm từ“Phòng Công Thương...”. tại Phụ lục 23, 50 và Phụ lục 56

2. Sửa đổi cụm từ “CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)..................... ” bằng cụm từ “TRƯỞNG PHÒNG CÔNGTHƯƠNG….” và thay cụm từ “CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN)... (ký tên vàđóng dấu)" bằng cụm từ “CHỨC DANH NGƯỜI KÝ (họ và tên người ký, cóđóng dấu) ” tại Phụ lục 24, 51, 57 và Phụ lục 66.

Bộ Công Thương thông báo để các cơ quan biết và điềuchỉnh trong quá trình thực hiện Thông tư./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NHẸ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Quang Hòa