BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9)

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTgngày 14 tháng 02 năm 2014 về việc tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm vàcác chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan,sớm dập tắt dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, cácđại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đâygọi chung là các cơ sở giáo dục) chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quancó liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Công điện số 200/CĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và cácchủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ độngxây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thựchiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và cácchủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, họcsinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường. Thông báo ngaycho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắcbệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh,sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi vềvệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệmvụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng,chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.

4. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể,thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệsinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường.

5. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệtlà các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệsinh môi trường trường học theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạotổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạokhi xuất hiện dịch bệnh xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0438680367. E-mail: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Bộ Y tế (để p/h);
- Các Sở GD&ĐT (để t/h);
- Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH, GDTH, GDMN (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý