BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/BTNMT-TCMT
V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 62 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 36 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm 2020 của các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Xây dựng báo cáo về công tác quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Mẫu số 11 Phụ lục VI Mục 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 3 năm 2021 theo địa chỉ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT, QLCT(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân