CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 739/CP-QHQT
V/v Dự án tăng cường năng lực hội nhập ngành NN và PTNT trong khuôn khổ Quỹ CEG, Oxtrâylia

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2711 BKH/KTĐN ngày 08 tháng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự án “Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn” trị giá 647.384 đô la mỹ, trong đó Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại thông qua Quỹ xây dựng năng lực quản lý quốc gia có hiệu quả (CEG) 604.384 đô la Mỹ. Phần đóng góp của phía Việt Nam tương đương 43000 đô la Mỹ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự cân đối trong ngân sách hoạt động hàng năm của Bộ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận thực hiện dự án theo quy định hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng