ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/UBTVQH13 -CTĐB
Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do HĐND bầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Thườngtrực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu vào kỳ họp cuối năm 2014, Ủy ban thường vụQuốc hội đã có Công văn số 717/UBTVQH13 -CTĐBngày18 tháng 8 năm 2014 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triểnkhai thực hiện phát sinh một số vướngmắc, Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫnrõ thêm một số nội dung nhằm thực hiện thống nhất trong cả nước, cụ thể nhưsau:

1. Về báo cáo củangười được lấy phiếu tín nhiệm

- Người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáobằng văn bản theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 của Hướng dẫn số 561/2013/UBTVQH13 . Nội dung báo cáo đầy đủ, súc tích theo mẫu báo cáo gửi kèm vàcó độ dài từ 5 đến 7 trang đánh máy khổ A4;

- Thời gian báo cáo được tính từ kỳ họp Hội đồngnhân dân lấy phiếu tín nhiệm lần trước đến nay.

2. Về kê khai tàisản

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 14 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập, đềnghị người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản theo mẫu vàhướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủhướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản. Việc quản lý, sử dụng bảnkê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm chặt chẽ, đúngquy định.

Ủy ban thườngvụ Quốc hội trân trọng thông báo.

(Xin gửi kèm theo mẫu báo cáo của người được lấyphiếu tín nhiệm)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch Quốc hội (báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc TW;
- Lưu HC, CTĐB;
- E-pas: 67847

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng… năm 2014

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
Tại kỳ họp thứ
... (1)
(Mẫu báo cáo dành cho người được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân cáccấp)

Kính gửi: Cácvị đại biểu Hội đồng nhân dân

- Tôi là (ghi rõ họ và tên):……………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………….. (2)……………………………………………………

- Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………

Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 củaỦy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hànhmột số điều của Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tínnhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáonhư sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu(nội dung báo cáo đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định củapháp luật đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu).

…………………………………………………………………………………………………

2. Tự đánh giá về các nội dung tudưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Giải trình đầy đủ các nội dung màđại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Giải trình về ý kiến, kiến nghịcủa cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………..

Người báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể kỳ họp thứ mấy của Hội đồng nhândân địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã)

(2) Ghi tất cả các chức vụ do Hội đồng nhân dânbầu.