BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7391/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày22/5/2014 của Công ty Cổ phần Long Mã về việc chuyển giao nguyên phụ liệu vàthanh khoản hợp đồng gia công giữa Công ty cổ phần Long Mã (thông báo tại Chicục Hải quan Hà Tây) và Công ty cổ phần may 1 Hải Dương (thông báo hợp đồng tạiChi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công), Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Qua báo cáo của Cục Hải quan TP.Hải Phòng tại côngvăn số 4738/HQHP-ĐTGC ngày 6/6/2014 thì hợp đồng gia công số 01/WN-HD /2010 ngày22/5/2010 của Công ty cổ phần may 1 Hải Dương thông báo thực hiện tại Chi cụcHải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công đã hoàn thành thủ tục thanh khoản ngày24/6/2011. Trong quá trình thực hiệnhợp đồnggia công trên, Công ty có sử dụng nguyên vật liệu tại tờ khai nhập khẩu số 2115N/NLD ngày 13/7/2010 (nhận từ Công ty cổ phần Long Mã) để đưa vào sản xuấtthành sản phẩm xuất khẩu.

2. Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ kết quả thanh khoảnhợp đồng gia công số 01/WN-HD/2010 ngày 22/5/2010 của Chi cục Hải quan quản lýhàng Đầu tư Gia công (kèm theo) để xem xét làm thủ tục thanh khoản dứtđiểm hợp đồnggia công số 01WN-LM/2010 ngày 7/4/2010 hiện đang tồn đọng tại Chi cục Hải quanHà Tây. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về việc làm thủ tục hải quan khôngđúng thời hạn quy định đối với Công ty cổ phần Long Mã.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP.Hà Nộiđược biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để ph/hợp);
- Công ty CP Long Mã. Đ/c: Điểm CN Bích Hòa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội (thay trả lời công văn ngày 22/5/2014);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh