BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7394/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộtrư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp nămhọc 2009-2010 với chủ đề năm học “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáodục" và thực hiện Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 về việc banhành kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổthông và Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dụctrung học năm học 2009-2010 như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cửvà bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là mộttấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

2. Tăng cường nền nếp, kỉ cương trong quản lý và dạy học;tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi; chútrọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; triển khai thựchiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn2008-2020 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục trunghọc.

3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chấtlượng của các cơ sở giáo dục trung học: Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐTngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệthống giáo dục quốc dân. Thực hiện 3 công khai; 4 kiểm tra; đẩy mạnh công táctự đánh giá và tăng cường đánh giá đối với các cơ sở giáo dục trung học.

4. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vàxây dựng các cơ sở giáo dục trung học theo hướng chuẩn hóa: Xây dựng chuẩn hiệutrưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và tiến hành đánh giá hiệu trưởng, đánh giágiáo viên theo chuẩn; đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốcgia; phát triển, hiện đại hóa hệ thống các trường THPT chuyên.

5. Phấn đấu đạt mục tiêu tất cả các tỉnh, thành phố đạtchuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010 trên cơ sở củng cốvà nâng cao vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

a) Thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II:18 tuần) trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học của mỗi môn học, điều chỉnhthời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục, giảm số tiết học bình quânhàng tuần. Trên cơ sở Khung phân phối chương trình (KPPCT) do Bộ quy định, CácSở GDĐT hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và ban hành PPCT các cấpTHCS, THPT.

b) Các trường THPT rút kinh nghiệm trong 3 năm học vừa quađể tổ chức tốt việc dạy học phân hóa bằng phân ban kết hợp với dạy học tự chọn sắpxếp HS vào các ban và các hình thức học tập phân hóa phù hợp với năng lực,nguyện vọng của HS và điều kiện của mỗi trường. Chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn,bảo đảm cho GV nắm vững CT-SGK, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá, sửdụng thiết bị dạy học.

c) Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT.Bộ GDĐT sẽ ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng củachương trình giáo dục phổ thông” cấp THCS, THPT áp dụng cho năm học 2009-2010,các địa phương tổ chức bồi dưỡng GV dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng phùhợp trình độ học sinh và điều kiện dạy học.

d) Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), cần có giảipháp cụ thể khắc phục tình trạng thiếu GV, thiết bị dạy học; có thể hợp đồng GV,sử dụng GV thỉnh giảng trong số các hoạ sỹ, nhạc sỹ ở địa phương, thuê thiết bịđể bảo đảm dạy đủ các môn học. Có thể lựa chọn nội dung dạy học thích hợp đểbảo đảm yêu cầu giáo dục toàn diện.

2. Thực hiện các hoạt động giáo dục và mô hình THPT kỹ thuật

Theo CTGDPT, các hoạt động giáo dục đã được quy định thờilượng số tiết học cụ thể như các môn học. GV được phân công thực hiện Hoạt độnggiáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp(HĐGDHN) được tính giờ dạy học như các môn học; việc điều hành Hoạt động giáodục tập thể (2 tiết/tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và GV chủnhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

a) HĐGDNGLL:

- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thờilượng 2 tiết/tháng.

- Tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD như sau:

+ Cấp THCS (các lớp 6, 7, 8, 9): Ở các chủ đề về đạo đức vàpháp luật;

+ Cấp THPT: Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức; lớp 11, các chủ đềvề kinh tế và chính trị - xã hội; lớp 12, ở các chủ đề về pháp luật.

- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của LiênHợp quốc vào thực hiện ở lớp 9, lớp 10 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phongtrào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào HĐGDNGLL.

b) Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp và Nghề phổ thông:

- Các trường THCS, THPT phối hợp với các Trung tâm Kỹ thuậttổng hợp - Hướng nghiệp (KTTH-HN) để bố trí, phân công hợp lý đội ngũ GV thựchiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông theo hướng dẫn tại văn bản số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2008 của Bộ GDĐT và hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.

- Tích hợp một số nội dung GDHN sang HĐGDNGLL và môn Côngnghệ:

+ Lớp 9: Thời lượng HĐGDHN bố trí 9 tiết/năm học, đưa một sốnội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây:

(i) "Truyền thống nhà trường" , chủ điểm tháng 9;

(ii) "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3.

Nội dung tích hợp do Sở GDĐT (hoặc uỷ quyền cho các PhòngGDĐT) hướng dẫn trường các THCS thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Hướngdẫn HS lựa chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộcsống lao động.

+ Các lớp 10, 11, 12: Thời lượng HĐGDHN là 9 tiết/năm học,tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp10) và tích hợp đưa sang HĐGDNGLL (do GV môn Công nghệ, GV phụ trách HĐGDNGLLthực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:

(i) “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;

(ii) "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệpcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", chủ đề tháng 9;

(iii) "Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc",chủ đề tháng 12.

Nội dung tích hợp do Sở GDĐT hướng dẫn hoặc uỷ quyền cho cáctrường THPT hướng dẫn GV thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Hướng dẫn HSlựa chọn con đường học tiếp sau THPT (ĐH, CĐ, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộcsống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện HĐGDHN, có thể riêng theo lớp hoặctheo khối lớp; có thể giao cho GV hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế,quản lý doanh nghiệp giảng dạy.

- Các Sở GDĐT đầu tư CSVC, thiết bị, đội ngũ GV cho cáctrung tâm KTTH-HN theo quy định Quy chế về tổ chức và hoạt động do Bộ GDĐT banhành.

c) Tiếp tục thí điểm mô hình tr­ường THPT kỹ thuật:

Trường THPT kỹ thuật thực hiện CT-SGK, tài liệu kỹ thuậtnghề do Bộ ban hành, Sở GD-ĐT hướng dẫn như các năm học vừa qua, tham m­ưu vớiUBND tỉnh, thành phố phối hợp các nguồn kinh phí để đầu t­ư xây dựng phòng học,xưởng trường và thiết bị dạy kỹ thuật, tăng cường đội ngũ GV dạy kỹ thuật nghề,GV dạy các môn văn hoá cho các trường THPT kỹ thuật.

3. Đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường, cơ quanquản lí giáo dục (QLGD) và xã hội về định hướng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, thicử là quá trình xuyên suốt trong việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dụcphổ thông, quán triệt các yêu cầu chỉ đạo đổi mới KTĐG đã thực hiện từ năm học2008-2009 vừa qua. Mỗi Sở GDĐT, Phòng GDĐT và mỗi trường THCS, THPT, TTKTTH-HNđều phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG. Triển khai quátrình 2 năm học khắc phục triệt để dạy học theo kiểu “đọc - chép”.

- Hoạt động đổi mới KTĐG phải quán triệt tinh thần Chỉ thịsố 33/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực vàkhắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Nói không với tiêu cựctrong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và lồng ghép vào nội dung phongtrào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Coi trọngviệc phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, thi cử (kết quả đánh giá xếp loạihọc lực, kết quả thi giữa các năm học liền kề, kết quả giữa các kỳ thi khácnhau) để qua đó GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, giúp HS biết tựđánh giá để định hướng vươn lên trong học tập; các cấp quản lí điều chỉnh bổsung, điều chỉnh công tác quản lý dạy học, KTĐG kịp thời.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi về nghiên cứu, traođổi sáng kiến kinh nghiệm đổi mới PPDH, KTĐG trong từng trường, từng địa phươngvà cả nước. Tiếp tục chỉ đạo trong phạm vi cả nước chủ trương đổi mới KTĐG thúcđẩy đổi mới PPDH các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và đánh giá hiệu quả dạy họcmôn Giáo dục công dân đã thực hiện trong năm học 2008-2009. Đối với các địaphương có điều kiện, cần chỉ đạo tổ chức hội thảo về đổi mới KTĐG thúc đẩy đổimới PPDH các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ từ cấp trường đếnPhòng GDĐT, Sở GDĐT.

- Lập "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bàitập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học có chất lượng trên Websitecủa Bộ, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường học để GV và HS có thể trao đổi, thamkhảo. Coi trọng việc biên soạn, phổ biến các tài liệu hướng dẫn, tài liệu thamkhảo về đổi mới PPDH, KTĐG các môn học. Đổi mới ra đề thi tốt nghiệp, thi tuyểnsinh, thi chọn HS giỏi, là một trong các giải pháp thúc đẩy đổi mới PPDH, KTĐG.

- Có giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)để đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn.

- Coi trọng thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học,tự nghiên cứu cho HS, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rènluyện kỹ năng cho HS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT. Khai thác tốiđa hiệu quả các phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tínhtích cực của HS.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt độnggiáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học,hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng hoạt động xã hội cho HS.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽcông tác đổi mới PPDH và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ GV, tăngcường CSVC, thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân cóthành tích. Tăng cường chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDHthông qua bồi dưỡng GV, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm ở các tổchuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi GV giỏi cáccấp. Chú trọng phát hiện để nhân rộng điển hình tốt về thực hiện đổi mới PPDH.

- Các Sở, các phòng GDĐT, các nhà trường tổ chức bồi dưỡng GVvề kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận,trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT với các cấp độ: Biết, Thônghiểu, Vận dụng sáng tạo; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng HS, khuyến khích tưduy độc lập, sáng tạo.

- Thường xuyên nắm vững tình hình thực hiện của các trường,của GV về đổi mới KTĐG các môn học và hoạt động giáo dục, lồng ghép nội dungkiểm tra với hoạt động thanh tra chuyên môn đối với trường học, GV.

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại HS.Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, kiểm tra cả về kiến thức, kỹ năng và yêucầu về thái độ đối với HS.

 - Quán triệt đặc trưng của các nhóm môn học để nâng caochất lượng dạy học, KT-ĐG các môn học và hoạt động giáo dục. Đối với các môn KHXH-NV,cần khắc phục tình trạng thiên về KTĐG ghi nhớ kiến thức, tăng cường ra đề “mở”nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấnđề và tạo cơ hội cho HS biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Đối vớimôn Toán và các môn KHTN, cần phát triển kỹ năng tư duy logic, kỹ năng thựchành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

Lưu ý: Các Sở GDĐT gửi báo cáo kế hoạch công tác chỉ đạothực hiện đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG năm học 2009-2010 về Bộ GDĐT (qua VụGDTrH) theo thời hạn quy định gửi báo cáo đầu năm học để phục vụ công tác chỉđạo.

4. Thí điểm mô hình giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyếttật

a) Các Sở GDĐT lập kế hoạch triển khai tiếp hướng dẫn tạicông văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục HSkhuyết tật cấp THCS và THPT; khai thác các nguồn lực cho công tác Giáo dụckhuyết tật, hỗ trợ HS và GV trong dạy học hòa nhập. Các Sở GDĐT chỉ đạo cáctrường THCS, THPT vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại HS theo hướng tạo điềukiện tối đa để HS khuyết tật được tham gia học hoà nhập và có thể học lên sauphổ thông (học nghề, TCCN, CĐ, ĐH); chú trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinhtrong quá trình học tập. Đối với HS khuyết tật nặng, cần có sự hỗ trợ riêng vàlập hồ sơ y tế. Việc đánh giá xếp loại HS khuyết tật nặng sẽ được xem xét theotừng trường hợp cụ thể, không coi là HS ngồi sai lớp.

b) Bộ GDĐT chỉ đạo thí điểm mô hình Giáo dục hoà nhập HSkhuyết tật cấp THCS tại 2 tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam. Các trường THCS được lựachọn thí điểm cần phối hợp với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội vàcộng đồng thực hiện đúng tiến độ và quy trình hoạt động; xây dựng phương án mởrộng thí điểm ở các trường THCS trong toàn tỉnh.

5. Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường;sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinhhọc trong một số môn học và hoạt động giáo dục

a) Về GDBVMT:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2008 và công văn số 3857/BGDĐT-GDTrH ngày 11/05/2009.

Cấp THCS thực hiện tích hợp chủ yếu các môn học: Ngữ văn,Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Sinh học và Công nghệ; cấp THPT làcác môn học: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Hoá học, Sinh học vàCông nghệ. Tích hợp GDBVMT bằng cách lồng ghép nội dung GDBVMT phù hợp với chủđề bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, hấp dẫn, gắn với thực tiễnvà không gây quá tải. PPDH các bài tích hợp GDBVMT phải phát huy tối đa tínhtích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho HS. Căn cứ nội dung, địa chỉ tích hợpGDBVMT nêu trong tài liệu của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT hướng dẫn vận dụng phù hợp, cóthể hướng dẫn GV áp dụng PPDH theo dự án khi tích hợp để gắn với thực tiễn.

b) Về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các môn học: Thực hiệntheo hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT)

6. Về dạy học Ngoại ngữ, Tin học, Nghề phổ thông

- Thực hiện như hướng dẫn cho năm học 2008-2009

- Riêng đối với môn tiếng Anh, các Sở GDĐT tổng hợp báo cáotình hình dạy học tiếng Anh (tự chọn) ở Tiểu học năm học 2008-2009 và chỉ đạocác giải pháp thích hợp về dạy học tiếng Anh ở cấp THCS đối với những học sinhđã học tiếng Anh ở Tiểu học, báo cáo Bộ.

7. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương (theo hướng dẫntại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008).

II. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨNQUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS

1. Phát triển mạng lưới trường lớp

Các cấp quản lý giáo dục tham mưu với UBND lập quy hoạch mạnglưới trường lớp THCS, THPT đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020, trong đó có trườngTHPT chuyên, trường nội trú, bán trú cho HS ở xa; đề xuất biện pháp giải quyết diệntích đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia; dứt điểmthủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất; chuyển đổi loại hình trường THCS, THPTtheo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/05/2009 Quy định vềtrình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dânlập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non báncông sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông báncông sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

2. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc giavà xây dựng trường THPT chuyên, trường dân tộc nội trú, bán trú

a) Xây dựng CSVC trường học:

- Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồnhuy động hợp pháp khác, ưu tiên hiện đại hóa thiết bị dạy học, nhất là thiết bịdạy Tin học, Ngoại ngữ. Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, cần tăng sốtrường lớp THCS, THPT có đủ CSVC, GV để dạy học 2 buổi/ngày (trên 6 buổi/tuần).

- Khẩn trương xây dựng phòng học bộ môn theo Quy định vềphòng học bộ môn ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày16/7/2008; thực hiện Quy chế thiết bị giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2000 và Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do BộGDĐT ban hành. Hằng năm, các Sở GDĐT tổ chức kiểm tra công nhận thư viện trườnghọc đạt chuẩn quốc gia, tổ chức thi cán bộ thư viện giỏi theo hướng dẫn tạicông văn số 7594/GDTrH ngày 07/5/2004.

- Phát huy hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực” vào việc tạo một bước chuyển biến rõ rệt củacác trường trong việc xây dựng, cải tạo cảnh quan để thực sự đạt tiêu chuẩnxanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèmtheo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và các tiêu chícụ thể đã xác định tại công văn hướng dẫn đánh giá phong trào.

b) Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

Trong năm 2009, Bộ GDĐT sẽ ban hành văn bản quy định mới vềtrường đạt chuẩn quốc gia. Trước mắt, các Sở GDĐT cần đẩy nhanh tiến độ xâydựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn tại văn bản số 08/2005/QĐ-BGDĐTngày 14/3/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhậntrường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) và số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 về việc hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia. CácSở GDĐT cần lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2015; 2020trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện.

c) Các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực xây dựng CSVC,đội ngũ GV và quản lý trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú(PTDTNT). Phấn đấu để mỗi tỉnh, thành phố đều có ít nhất một trường THPT chuyênvà một trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia trong năm học này.

3. Thực hiện phổ cập giáo dục THCS

- Phấn đấu đạt mục tiêu tất cả các tỉnh, thành phố đạt chuẩnquốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) vào năm 2010. Đối với cáctỉnh, thành phố đã được công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS, phải củng cố và nâng caovững chắc chất lượng PCGD, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, công nhận và báocáo hàng năm. Tập trung cao độ chỉ đạo đối với các địa phương chưa đạt chuẩn vàcác địa phương tuy đã đạt chuẩn PCGDTHCS nhưng chưa thực sự vững chắc. Pháttriển giáo dục sau THCS bằng nhiều hình thức (phổ thông, BTVH, TCCN, dạy nghề)theo phương châm phát triển số lượng trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chấtlượng.

- Các Sở GDĐT tham mưu với chính quyền biện pháp kiện toàn,củng cố Ban Chỉ đạo, tiếp tục xã hội hóa công tác PCGD. Coi trọng công tác điềutra cơ bản hằng năm về thực trạng tình hình PCGD, Bộ sẽ chỉ đạo việc áp dụngphần mềm quản lý dữ liệu PCGD liên thông các cấp học và liên thông các cấp hànhchính (xã, huyện, tỉnh, Bộ GDĐT) trong phạm vi cả nước. Kiên quyết bảo đảm chấtlượng PCGDTHCS, tiếp tục củng cố vững chắc kết quả, khắc phục tình trạng chạytheo thành tích.

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 củaBan Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 củaThủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vàcán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho GV, CBQLGDvề đường lối, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo của Đảngvà Nhà nước. Thực hiện Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐTvề Quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là mộttấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và hưởng ứng phong trào “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực”. Trong năm học 2009-2010, triển khai việcđánh giá Hiệu trưởng, đánh giá GV theo chuẩn do Bộ GDĐT ban hành và hướng dẫnthực hiện.

2. Các Sở GDĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố để thựchiện Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGD &ĐT-BNV về biên chế của trường phổthông công lập, phải có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu GV, nhất là cácmôn Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốcphòng - an ninh, viên chức phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Phấn đấu 63/63tỉnh thành phố được áp dụng Thông tư số 35 trong năm học 2009-2010.

IV. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực” để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT về việc phátđộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.

- Bên cạnh hoạt động dạy học, cần tổ chức các hoạt độngngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho HS, khắc phục khuyết điểm mà BộChính trị đã kết luận tại Thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tụcthực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo: "...giáo dục phổ thông mới chỉ quan tâm nhiều đến "dạy chữ", chưa quantâm đúng mức đến "dạy người", kỹ năng sống và dạy nghề cho thanhthiếu niên...". Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian vàcác hội thi năng khiếu văn nghệ, TDTT, tin học, ngoại ngữ; thi Giải toán trênmáy tính cầm tay, thi Giải toán trên Internet (Violympic)... để thúc đẩy HShứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị vănhóa truyền thống.

- Các trường THCS, THPT chủ động xây dựng quy tắc ứng xử vănhóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừmọi hình thức bạo lực.

- Các trường tổ chức tự đánh giá định kỳ kết quả thực hiệnphong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo hướng dẫncủa Bộ GDĐT tại công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 và hướng dẫn bổsung của các Sở GDĐT để từ đó lập kế hoạch thiết thực hoàn thiện nhà trường.

- Tiếp tục thí điểm mô hình "Trường trung học cơ sở thânthiện" tại 50 trường THCS của 8 tỉnh, thành phố trong khuôn khổ Dự án doBộ GDĐT phối hợp với UNICEF tổ chức thực hiện, lồng ghép với phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

b) Củng cố kỷ cương, nền nếp trong KTĐG, thi cử, bảo đảmkhách quan, chính xác, công bằng. Chú trọng việc đánh giá ngoài để có thêmthông tin chính xác về chiến lược giáo dục. Các cơ quan QLGD và các trườngkhông tự đặt ra các kỳ thi, thi thử ngoài quy định của Bộ GDĐT.

c) Đổi mới quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp nângcao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT,bảo đảm thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục; quản lý chặt chẽ dạy thêm,học thêm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GDĐT.

2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chấtlượng của các cơ sở giáo dục trung học

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quychế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốcdân, theo đó các cơ sở giáo dục thực hiện 3 công khai để người học và xã hộigiám sát, đánh giá: (1) công khai chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiệnvề cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính. Thựchiện 4 kiểm tra: (1) kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đàotạo, (2) kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường, (3) kiểmtra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức chonhà trường (4) kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp họcvà xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

3. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đồng thời tăng cường tính tựchủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giáo dục

a) Tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng,Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; thực hiện cácquy định về “3 công khai”, “4 kiểm tra”.

b) Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra chuyênmôn đối với các trường THCS, THPT có yếu tố nước ngoài và củng cố các trường tưthục; chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện CT-KHGD để bảo đảm chất lượng giáo dục toàndiện theo quy định của pháp luật về giáo dục.

c) Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ HS ban hành kèmtheo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ GDĐT. Phát huy vaitrò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiềnphong Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng để thực hiện phongtrào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

d) Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNVngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáodục và đào tạo, phân cấp quản lý tài chính cho các cơ sở giáo dục nhằm tăngcường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách, tài chính, tài sảncủa các cơ sở giáo dục để thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 củaChính phủ, các cơ sở giáo dục xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cườngquản lý và điều hành thu chi tài chính.

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các Sở GDĐT có kế hoạch phấn đấu hoàn thành và hoàn thànhvượt mức các chỉ tiêu công tác một cách thực chất. Kiên quyết khắc phục bệnhthành tích trong giáo dục, các cấp quản lý phải coi trọng việc thanh tra, kiểmtra, kiểm định của cấp trên và công tác tự kiểm tra, kiểm định của trường họcvà cơ sở giáo dục khác đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chất lượng. CácSở GDĐT chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quyđịnh tại Kế hoạch thời gian năm học của Bộ GDĐT.

Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2009-2010, BộGDĐT sẽ chú trọng đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu lực vàhiệu quả của công tác quản lý giáo dục ở các địa phương, trường học như sau:

1. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực”;

2. Kết quả tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện CT-SGK cấp THPTvà dạy học phân hóa bằng phân ban kết hợp với dạy học tự chọn;

3. Thực hiện CTGDPT và KHGD, đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mớiPPDH, tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử, quản lý văn bằng, chứng chỉ;

4. Biện pháp và kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD;

5. Kết quả xây dựng CSVC, mua sắm, tự làm thiết bị dạy học, chấtlượng và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;phát triển trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường bán trú;

6. Thực hiện tiến độ, bảo đảm chất lượng PCGDTHCS, pháttriển giáo dục sau trung học cơ sở; giảm số lượng HS lưu ban, bỏ học, tăngcường giúp đỡ HS học lực yếu kém; quản lý dữ liệu PCGD liên thông các cấp họcvà liên thông các cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh, Bộ GDĐT) trong phạm vi cảnước;

7. Biện pháp, kết quả thực hiện xã hội hoá giáo dục;

8. Kết quả xây dựng Nguồn học liệu mở phục vụ dạy, học,KT-ĐG trên Website của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường THCS, THPT và đóng gópnguồn dữ liệu xây dựng Nguồn học liệu mở trên Website của Bộ GDĐT;

9. Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở GDĐT lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các Phòng GDĐT,các trường THPT thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học theo hướng dẫn tại vănbản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịpthời để Bộ GDĐT chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Các Sở GDĐT (để th/hiện);
- Các CQ thuộc Bộ (để th/hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển