BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7396/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Dynapac Hải Phòng.
(Đ/c: Khu Công nghiệp VSIP, thành phố Hải Phòng)

Trả lời công vănsố 07/07/2015 ngày 07/7/2015 của Công ty TNHH Dynapac Hải Phòng về việc hướngdẫn thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về tỷ lệ sảnphẩm bán cho các doanh nghiệp nội địa: Công ty thực hiện theo quy định tạikhoản 2 Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và nội dung ghitrên Giấy phép đầu tư.

2/ Về việc sử dụngkho để chứa hàng của Công ty TNHH Dynapac Hà Nội:

Căn cứ quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chínhphủ thì nhà đầu tư được thực hiện các hoạt động phù hợp với Giấy phép đầu tư.Do vậy, trường hợp của Công ty nếu đã có chức năng cho thuê kho thì được choCông ty TNHH Dynapac Hà Nội thuê kho để lưu giữ nguyên vật liệu. Tuy nhiên đểđảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát của cơ quan hải quan đối với hoạt động chothuê kho này thì:

- Công ty TNHHDynapac Hải Phòng phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng hóa của Công tyTNHH Dynapac Hà Nội;

- Công ty TNHHDynapac Hà Nội phải lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóađưa vào, đưa ra kho thuê theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán,kiểm toán.

Ngoài ra, khi hànggửi kho của Công ty TNHH Dynapac Hà Nội là nguyên liệu, vật tư của hoạt độnggia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì Công ty TNHH Dynapac Hà Nội phải thựchiện việc thông báo nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư này với Chi cục Hải quanquản lý theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 củaChính phủ, điểm b khoản 1 Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh