BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7398/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc của doanh nghiệp Aichi Nhật Bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Kếhoạch và đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài).

Trả lời công văn số 217/ĐTNN-TTPB ngày 22/07/2015 của Cục Đầutư nước ngoài _B Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo một số vướngmắc liên quan đến DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi 1:

Theo quy định tại khoản 1Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTCthì hàng hóa nhập khẩuvào DNCX phi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, trừmột số trường hợpDNCX được lựa chọn thựchiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan được quyđịnh tại các điểmtừ a đến đ khoản 1 Điều74 dẫn trên.

Căn cứ quy định trên, thì trường hợp doanh nghiệp nêu tại công văn không thuộccác trường hợp được lựa chọn thựchiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Do vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quantheo quy định.

2. Về câu hỏi 2:

Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính áp dụng cho trường hợp DNCX muahàng từ nội địa hoặcnhập khẩu hàng hóa từnước ngoài mà hàng hóa này đã nộp đy đủ các loại thuế, đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thì khi mua bán hàng hóađó với nội địa không phải thực hiện thủ tục hi quan.

Trường hợp DNCX xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quyền xuấtkhẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định Điều 77 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ; thủ tc hải quan đối với hàng hóa đã hoànthành chuyển đổi mục đích sử dụng được quy định cụ thể trong các nội dung liênquan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

3. Về câu hỏi 3:

Liên quan đến báo cáo quyết toán và hệ thống thông quan điệntử (VNACCS), Tổng cục Hải quan trả lời Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầutư tại công văn số 6974/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2015.

4. Về nội dung liên quan hệ thống hỗ trợkhai hải quan và việc khai hải quan của cácdoanh nghiệp Nhật Bản khu vực Hà Nội từ tháng 4/2015:

Từ tháng 4/2015, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực. Theo đó, cácdoanh nghiệp thống nhất khai thủ tục hải quan trên hệ thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan(VNACCS/VCIS) thông qua các phần mềm đầu cuối tại doanh nghiệp; việc phát triểncác hệ thống khai hải quan tại doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn trên cơ sởchuẩn dữ liệu Tổng cục Hải quan đã công bố công khai, rộng rãi và áp dụng cho tấtcả các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan,không chỉ các doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực Hà Nội.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kếhoạch và Đầu tư được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh