BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/BXD-HĐXD
V/v: hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tưvà xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 75/HC-TC CDCC ngày12/03/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC đề nghị hướng dẫnthực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1/ Ngày 09/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ Kếhoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tạm hoãn thực hiệnquy định tại điểm a, d Khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu. Do vậy, trong khichưa có quy định mới thì vẫn thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ cho đến khi có quy địnhmới.

2/ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 củaChính phủ quy định "giám sát thực hiện hợp đồng" là giám sát nhữngcông việc theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn giám sáttrên cơ sở hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Riêng đối với các dự án sửdụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụngđầu tư phát triển của nhà nước, theo Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CPngày 12/02/2009 của Chính phủ nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bảnvẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng côngtrình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phầndịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M – 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh