BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn mức phạt vi phạm hợp đồng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014.

Kính gửi: Côngty TNHH Xây dựng Thuận Kiều

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/VB .TK/2014 ngày06/6/2014 của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều đề nghị hướng dẫn mức phạt viphạm hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003 và Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng thì mức phạt vi phạm hợp đồng không vượt quá 12% giátrị hợp đồng bị vi phạm.

Trường hợp phạt hợp đồng đối với nhà thầu dochậm tiến độ thì giá trị hợp đồng bị vi phạm là giá trị khối lượng còn lại củahợp đồng kể từ thời điểm tiến độ hợp đồng bị chậm so với tiến độ đã ký kếttrong hợp đồng (tiến độ điều chỉnh đã được chủ đầu tư chấp thuận).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Côngty TNHH Xây dựng Thuận Kiều nghiên cứu thực hiện theo ý kiến trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
Tr6.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh