BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 74/CNTT-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sựcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/3/2010, Cục Công nghệ thông tin đã có Công văn số 58/CNTT-VP gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương về việc cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu thu thập số liệu về hiệntrạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị phục vụ cho xâydựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giaiđoạn 2011-2015.

Qua tổng hợp các Phiếu khảo sát của các đơn vị gửi về, CụcCông nghệ thông tin thấy rằng: chỉ có một số ít Cục Thi hành án dân sự tổng hợpsố liệu đến các Chi cục trực thuộc, còn lại đa phần các Cục chỉ tổng hợp sốliệu của riêng Cục Thi hành án dân sự. Nếu chỉ dựa vào các số liệu về hiệntrạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của riêng các Cục thi hành dân sựthì việc xây dựng Kế hoạch chưa bao quát được hết hiện trạng và nhu cầu ứngdụng công nghệ thông tin của cả ngành.

Vì vậy, để Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạtđộng của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 được đầy đủ và toàn diện, Cục Công nghệthông tin đề nghị Quý đơn vị bổ sung thêm các số liệu về hiện trạng và nhu cầuứng dụng công nghệ thông tin của các Chi cục và gửi về Cục Công nghệ thông tintrước ngày 29/4/2010 để Cục Công nghệ thông tin tổng hợp, xây dựng Kế hoạchtheo đúng tiến độ, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đểthẩm định trước khi ban hành.

Do thời gian gấp, Cục Công nghệ thông tin rất mong nhận đượcsự phối hợp của Quý đơn vị.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng