BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/2014/CV-HHTA ngày 31/12/2014 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam đề nghịhướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc tại công văn số 15/2014/CV-HHTA ngày31/12/2014 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam liên quan đến việc thực hiệnLuật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do VụChính sách thuế chủ trì soạn thảo. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công vănsố 15/2014/CV-HHTA của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam để Vụ Chính sách thuếxử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quýcơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam;
(nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, HN)
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái