CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 740/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án Đào tạo du học Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ giáo dục và Đào tạo
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2727 BKH/KTĐN ngày 08 tháng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự án “Đào tạo tiền du học Ôxtrâylia (ADS-PRE)” do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại trị giá 6.895.000 đô la Ôxtrâylia. Phần đóng góp của phía Việt Nam do Bộ giáo dục và Đào tạo cân đối trong ngân sách được phê duyệt hàng năm của Bộ.

- Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì đàm phán với phía Ôxtrâylia hoàn tất bản Thoả thuận bổ sung của dự án để trình Thủ tướng Chính phủ.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm