Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 740 TCT/NV4 NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC HỒ SƠ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Theo phản ánh của một số tổ chức, cá nhân và qua kiểm trathực tế ở một số điểm thu lệ phí trước bạ (LPTB), có hiện tượng tại điểm thu lệphí trước bạ của Cục thuế và Chi cục thuế đã treo biển yêu cầu đối tượng nộp lệphí trước bạ phải mua bảo hiểm tài sản trước khi nộp lệ phí trước bạ, một sốnơi cán bộ Thuế thực thi nhiệm vụ thu lệ phí trước bạ còn yêu cầu đối tượng nộplệ phí trước bạ phải cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản (ô tô, xemáy...). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18-4-2000 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 của Chínhphủ về lệ phí trước bạ, không quy định đối tượng nộp lệ phí trước bạ phải cungcấp giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản. Việc mua bảo hiểm tài sản là tự nguyện,cơ quan, cán bộ thuế không được quyền yêu cầu đối tượng kê khai, nộp lệ phítrước bạ phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản.

Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạoPhòng thu lệ phí trước bạ và các Chi cục Thuế thực hiện thu lệ phí trước bạtheo đúng quy định tại Thông tư số 28/2000/TT-BTC nêu trên, không yêu cầu đốitượng phải mua bảo hiểm hoặc cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản trướckhi nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp ở điểm thu lệ phí trước bạ nào đang treobiển thông báo yêu cầu đối tượng phải mua bảo hiểm trước khi nộp lệ phí trướcbạ thì phải dỡ bỏ ngay.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm trathường xuyên việc tổ chức thu lệ phí trước bạ tại các điểm thu lệ phí trước bạcủa Cục và Chi cục Thuế, bảo đảm thu lệ phí trước bạ đúng chế độ và tránh phiềnhà đối với người nộp lệ phí trước bạ.