THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án tại hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ninh do AECID Tây Ban Nha tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 2517/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợkỹ thuật "Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp để thích ứng biến đổikhí hậu tại các tỉnh phát triển nông thôn theo lãnh thổ (tỉnh Thái Nguyên vàtỉnh Quảng Ninh)" với nội dung chủ yếu nêu tại mục 2 trong công văn trêncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Vốn đối ứng trong nước do Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh và Tháinguyên tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của mình.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chỉ đạo chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơquan, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiệnhành về quản lý và sử dụng ODA.

4. Cho phép Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn ký thư xác nhận tiếp nhận khoản viện trợ của Cơ quan Hợp tácphát triển Tây Ban Nha (AECID)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Gia Khiêm