BỘ TƯ PHÁP
--------------------
V/v: đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 05/4/2011, Bộ Tư pháp có Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung thống kê của Ngành Tư pháp, theo Thông tư này, thời gian thực hiện chế độ báo cáo thống kê chậm nhấtlà 25 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê (ngày 30/9 đối với Báo cáo năm). Tuy nhiên, theo tổng hợp của Vụ Kế hoạch - Tài chính, tính đến hết ngày 27/11/2011, vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê theo quy định, cụ thể:
1. Chưa thực hiện chế độ báo cáo thống kê (gửi báo cáo thống kê về Vụ Kế hoạch - Tài chính): Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê (thiếu biểu mẫu): Sở Tư pháp Cao Bằng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hậu Giang, Hưng Yên, Kon Tum, Lai Châu, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long (34 tỉnh, thành phố).
Để có cơ sở đánh giá toàn diện kết quả công tác của Ngành Tư pháp, đánh giá kết quả xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2011 và triển khai công tác năm 2012, Bộ Tư pháp yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP, và có văn bản gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính(Văn bản điện tử đơn vị gửi theo địa chỉ: [email protected]) trước ngày 05/12/2011 (thứ Hai)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để theo dõi, tổng hợp);
- Cục CNTT (để đăng lên cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Hồng Sơn