BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7404/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của Việt kiều về nước làm chuyên gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Phúc đáp công văn số 4867/UBND-TH2 ngày 02/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b, Mục 2 vàMục 4, Phần I Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 củaLiên Bộ Ngoại giao - Tổng cục Hải quan và các văn bản xác nhận kèm theo côngvăn số 4867/UBND-TH2 nêu trên của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc mờiông Đoàn Minh Dũng mang thẻ định cư số CZE0295491, là người Việt Nam định cưtại Mezi Skolam 10/47 Stuky - Praha về nước làm chuyên gia "tư vấn thiếtkế và giám sát lắp đặt theo dõi vận hành hệ thống xông hơi, dưỡng sinh"cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Phúc, thời gian từ tháng 7/2010 đếntháng 12/2013 thì ông Đoàn Minh Dũng đáp ứng điều kiện được tạm nhập khẩu 01chiếc xe ô tô để làm phương tiện phục vụ cho việc đi lại trong thời gian làmviệc tại Việt Nam.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh VĩnhPhúc hướng dẫn ông Đoàn Minh Dũng liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phốHà Nội để được hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe ô tôtheo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dungtrên để Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh