BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7405/BGTVT-VT
V/v: Sửa đổi bổ sung Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

 Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải nhận được một số kiến nghị,phản ánh về những bất cập liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo trongcông tác điều tra tai nạn hàng hải theo quy định tại Quyết định số48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảivề báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải (sau đây gọi tắt là Quyết định số48/2005/QĐ-BGTVT ).

Sau khi xem xét, để bảo đảm sự phù hợp giữa quy định tạiQuyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT với các quy định của pháp luật về khiếu nại, tốcáo, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì soạn thảo dự thảoQuyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT và trình Bộ Giaothông vận tải trước ngày 30 tháng 11 năm 2008.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, VTải(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ