VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7409/VPCP-KGVX
V/v tiếp tục Chương trình hỗ trợ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công vănsố 2172/TTr-BKHCN ngày 23 tháng 6 năm 2015 về việc kéo dài Chương trình hỗ trợphát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệcông lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệpkhoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chếtự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giai đoạn 2016 -2020.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơquan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bsung Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháttriển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ cônglập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phù hợp với tình hình pháttriển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và quy định về cơ chế tự chủ của tổ chứckhoa học và công nghệ công lập trong giai đoạn mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
-
CácB:TC,KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
-Lưu: VT, KGVX(3). Ph

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định