THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án "Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk" vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 2910/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 05 năm 2013 về việc phê duyệtdanh mục dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển chân Á (ADB), Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án"Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, và Đắk Lắk"trị giá 121,71 triệu USD (trong đó vay vốn ADB là 95 triệu USD). Thời gian thựchiện dự án là 05 năm do Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắklà cơ quan chủ quản. Nội dung chính và cơ chế tài chính trong nước của dự án nhưkiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: QuảngNam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơquan, chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo đúng quy định để sớm đàm phán vayvốn với ADB trong năm 2013.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Namchủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh và Đắk Lắk trình Thủtướng Chính phủ xem xét, phê duyệt khung chính sách đền bù tái định cư của dựán theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải