BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 7412/BTC-VP
V/v: đăng tải Mục lục NSNN trên trang điện tử của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Phân loại ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho công tác lập, chấn chỉnh, kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ quản lý, kế toán, quyết toán, phân tích, đánh giá ngân sách nhà nước. Mục lục ngân sách nhà nước thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các cơ chế, chính sách mới. Để thuận tiện cho các cơ quản lý và các đơn vị có liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước trong việc sử dụng Mục lục ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính xây dựng Mục lục ngân sách nhà nước dạng điện tử. Địa chỉ, nội dung và hướng dẫn sử dụng Mục lục ngân sách nhà nước dạng điện tử trên website của Bộ Tài chính như sau:

1/ Địa chỉ: - www.mof.gov.vn (menu: Mục lục ngân sách)

- www.btc (menu: Mục lục ngân sách)

2/ Kết cấu, nội dung: Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho từng năm được cập nhật, bổ sung, sửa đổi theo các văn bản của Bộ Tài chính (từ năm 2004 trở đi); các văn bản sửa đổi, bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước; hướng dẫn chi tiết Mục lục Ngân sách trên Website và chức năng chuyển tải nội dung theo các phần của Mục lục Ngân sách Nhà nước.

3/ Hướng dẫn chung về sử dụng Mục lục ngân sách trên website:

Mục lục Ngân sách nhà nước dạng điện tử được thể hiện là Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Tuy nhiên có thể tra cứu Mục lục ngân sách nhà nước ban hành từ các năm trước. Khi sử dụng cần tra cứu Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho năm nào thì chọn năm đó. Sau đó lựa chọn tìm kiếm theo các danh mục tùy theo yêu cầu;

- Danh mục chương (tìm kiếm theo chương 001 đến chương cuối cùng);

- Danh mục loại - khoản ( tìm kiếm theo loại - khoản từ loại 01, khoản 01 đến loại - khoản cuối cùng);

- Danh mục mục thu (tìm kiếm theo các mục thu từ mục 001 đến mục cuối cùng);

- Danh mục mục chi (tìm kiếm theo các mục chi từ mục 100 đến mục cuối cùng).

Bộ Tài chính thông báo Quí cơ quan biết và thông báo cho các đơn vị trực thuộc để khai thác, sử dụng. Trong quá trình khai thác sử dụng, nếu có ý kiến đóng góp xin gửi bằng văn bản (hoặc thư điện tử) về bộ phận Thường trực thông tin điện tử, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính: địa chỉ [email protected]Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã