BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7413/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Kim;
(số 33 Mai Lão Bạng, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ - Giao nhận xuất nhập khẩu Quang Minh.
(số 33 Mai Lão Bạng, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 18/2013 ngày 16/11/2013 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Kim, công văn số 1108/CV /2013 ngày 18/11/2013 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ - Giao nhận xuất nhập khẩu Quang Minh đề nghị giải quyết vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với loại hình tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT thì: "Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam: hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ khoản 4 Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, thì:
"… Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong năm ngân sách mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính), đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển Kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định."
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Kim, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ - Giao nhận xuất nhập khẩu Quang Minh đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng