CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 742/CP-QHQT
V/v tuyển chuyên gia tư vấn cho Dự án “Phát triển giáo viên tiểu học” vay vốn WB

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2002

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 5352/GV ngày 21 tháng 6 năm 2002 về việc tuyển chuyên gia tư vấn cho Dự án “Phát triển giáo viên tiểu học” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn quốc tế về đấu thầu mua sắm cho Dự án “Phát triển giáo viên tiểu học” với thời gian hợp đồng 12 tháng - người, tổng trị giá hợp đồng không quá 240.000 USD. Việc tổ chức tuyển chọn và phê duyệt kết quả tuyển chọn thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam và WB./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm