THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 742/TTg-QHQT V/v dự án giảm thất thoát nước TP Đà Nẵng sử dụng ORET Hà Lan.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2998/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 4 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Giảm thất thoát nước thànhphố Đà Nẵng giai đoạn 1" do Chính phủ Hà Lan tài trợ theo Chương trìnhORET trị giá 2.203.722 Euro". Dự án thực hiện theo cơ chế cấp phát toàn bộvốn ODA từ ngân sách nhà nước; vốn đối ứng do chủ dự án vay một phần từ Quỹquay vòng phát triển cấp nước-nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và cân đối cònlại từ vốn khấu hao của công ty.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm chính thức đềnghị Chính phủ Hà Lan tài trợ cho dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý các khuyếnnghị trong công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện nội dung vănkiện dự án và trình phê duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xâydựng và quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ KTN, Vụ TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm