BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7425/TCHQ-TXNK
V/v phí vận tải mặt hàng than XK

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Công ty CP SX-KD XNK Prosimex Chi nhánh tại Quảng Ninh
(Đ/c: 783 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 38/PROS /CV ngày 16/11/2010 của Công ty CP SX-KD XNKProsimex Chi nhánh tại Quảng Ninh về việc cước phí vận tải trong trị giá tínhthuế mặt hàng than xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ điểm akhoản 1 mục II Phần I Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính, theo đó: Đối với hàng hóa xuất khẩu, trị giá tính thuế là giá bán tạicửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm (I) và phí vận tảiquốc tế (F).

Đối chiếu vớihướng dẫn nêu trên, do Doanh nghiệp kê khai thiếu cước phí vận tải nội địa đếncửa khẩu xuất khi xác định trị giá nên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xác địnhlại trị giá trên cơ sở cộng cước phí vận tải nội địa đến cửa khẩu xuất để ấnđịnh thuế là đúng quy định.

Về việc xác địnhcước phí vận tải nội địa đến cửa khẩu xuất để ấn định thuế, Tổng cục Hải quan đãcó công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Cụ thể:

1. Nếu trườnghợp của Công ty đã có trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 283/KTNN-TH ngày 14/11/2008 thì thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nướcvà chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6153/TCHQ-KTTT ngày 28/11/2008.

2. Nếu trườnghợp của Công ty chưa có trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì thực hiệntheo hướng dẫn tại công văn số 5753/TCHQ-TXNK ngày 28/9/2010, theo đó:

- Nếu doanhnghiệp xuất khẩu than có đủ chứng từ (hợp đồng vận chuyển, hóa đơn GTGT cướcphí vận chuyển, chứng từ thanh toán cước phí vận chuyển,…) và đã kê khai cướcphí vận tải nội địa đến cửa khẩu xuất (Vạn Gia) trong trị giá tính thuế hàngxuất khẩu trên tờ khai hải quan phù hợp với nguyên tắc xác định giá tính thuếhàng xuất khẩu và được cơ quan hải quan xác minh thì chấp nhận trị giá tínhthuế do doanh nghiệp đã kê khai.

- Nếu doanhnghiệp xuất khẩu than đã kê khai thiếu cước phí vận tải nội địa đến cửa khẩuxuất (Vạn Gia) trong trị giá tính thuế hàng xuất khẩu, nếu doanh nghiệp xuấtkhẩu có đủ chứng từ chứng minh (hợp đồng vận chuyển, hóa đơn GTGT cước phí vậnchuyển, chứng từ thanh toán cước phí vận chuyển,…) cụ thể theo từng tờ khaixuất khẩu, từng phương tiện vận tải và được cơ quan hải quan xác minh thì chấpnhận mức giá cước vận chuyển do doanh nghiệp đã chứng minh để làm cơ sở xácđịnh trị giá tính thuế hàng xuất khẩu.

- Nếu doanhnghiệp xuất khẩu than đã kê khai thiếu cước phí vận tải nội địa đến cửa khẩuxuất trong trị giá tính thuế hàng xuất khẩu; doanh nghiệp không chứng minh đượccước phí vận tải thực tế thì trên cơ sở xác minh cước phí vận tải từ các cảngnội địa đến cửa khẩu xuất (Vạn Gia) và mức cước phí vận tải than xuất khẩu đãáp dụng đối với tập đoàn TKV để ấn định thuế.

Đề nghị Công tyđối chiếu với nội dung nêu trên để thực hiện nộp thuế ấn định còn thiếu theođúng quy định.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty CP SX-KD XNK Prosimex Chi nhánh tại Quảng Ninh biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường