BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7429/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4903/HQHP-GSQL ngày 13/6/2014 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại hợp đồng thương mại số 101713/GEST-TELE ngày17/10/2013 và hợp đồng thương mại số 10182013/GEST-MWB ngày 18/10/2013 thì Côngty Cổ phần Telematic có đủ thẩm quyền để phát hành hóa đơn thương mại đối vớilô hàng nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 100024583630/A11 ngày 28/5/2014 trênhệ thống VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.20 mục 2 Phụ lục II Thông tư 22/2014/TT-BTCngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu thông tin khai tên ngườixuất khẩu và hướng dẫn tại công văn số 4652/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2006, công vănsố 3923/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2011 của Tổng cục Hải quan và công văn số 634/GSQL-GQ1 ngày 10/7/2013 của Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc hướngdẫn thủ tục hải quan, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét giải quyết thủtục nhập khẩu đối với lô hàng tại tờ khai hải quan số 100024583630/A11 nói trêntheo hợp đồng thương mại số 1310/DPL /MBA-VTTB500-375 ngày 17/10/2013 giữa BanQuản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Công ty Cổ phần Telematic; khôngyêu cầu nộp các hợp đồng thương mại số 101713/GEST-TELE ngày 17/10/2013 và hợpđồng thương mại số 10182013/GEST-MWB ngày 18/10/2013 trong bộ hồ sơ hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh