BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 742TCT/TS
V/v trả lời đơn về thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Bà Trương Mỹ Thi
(Số 47A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời đơn ngày 12/02/2005 của Bà Trương Mỹ Thi khiếu nạivề việc thu tiền sử dụng đất đối với đất mà Bà đang sử dụng tại số 47A NguyễnThượng Hiền, phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 3/12/2004 củaChính phủ về thu tiền sử dụng đất qui định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đãđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất có được sử dụng ổn định trướcngày 15 tháng 10 năm 1993, đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theoqui định của pháp luật thì nay ngân sách nhà nước không hoàn lại”,

Căn cứ qui định trên đây, trường hợp Bà Thi đã được cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và bà đã nộp tiền sử dụngđất theo đúng qui định của pháp luật vào ngân sách nhà nước ngày 23/4/2003,trước ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu thi hành (từ 1/7/2004 trở đi) thì bàkhông thuộc diện được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nướctheo qui định trên đây. Vì vậy, trường hợp của bà Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh đã trả lời là theo đúng qui định của chính sách về thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Thi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh
- Lưu VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương