TỔNG CỤC HẢI QUAN HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 743/GSQL-TH
V/v gia hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 939/HQBD-GSQL ngày 18/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thủ tục gia hạnhàng hóa gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Việc gia hạn thời gian hàng hóa gửikho đối với từng lô hàng của

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết, thực hiện./.


- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha