BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 743/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng làm hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: VPĐD thường trú Công ty CT & Dtại TP Hồ Chí Minh
(Lầu 11, Cao ốc Lawrence S. Ting, số 801 Nguyễn Văn Linh, p. Tân Phú, Q7,TP.HCM)

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 02/09/CT &D -VTngày 22/01/2009 VPĐD của thường trú Công ty CT&D tại TP Hồ Chí Minh về việcđề nghị xin xem xét miễn nộp thuế nhập khẩu đối với một số phương tiện đã quasử dụng làm hàng quà biếu, quà tặng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.4.3.1 và điểm 1.4.3.2, khoản 1.4.3, mục II,phần D, thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì trường hợpcủa VPĐD thường trú Công ty CT & D tại TP Hồ Chí Minh biếu, tặng được xemxét miễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng, nếu:

- Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hànhchính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sáchcấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thìđược xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp này đơn vịphải ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, trị giá lô hàng quàbiếu, quà tặng và phải quản lý sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lýtài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát.

- Hàng hoá là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từthiện, nghiên cứu khoa học.

Để có cơ sở xem xét miễn thuế, Tổng Cục Hải quan đề nghịVPĐD thường trú Công ty CT & D tại TP Hồ Chí Minh bổ sung các hồ sơ giấy tờsau:

1. Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan(01 bản sao đóng dấu sao y bản chính).

2. Công văn đề nghị xem xét miễn thuế hàng quà tặng của UBNDtỉnh Kiên Giang (01 bản chính).

3. Công văn đề nghị xem xét miễn thuế hàng quà tặng của UBNDTP. Hồ Chí Minh (01 bản chính).

4. Công văn cam kết sử dụng đúng mục đích lô hàng quà biếu,tặng của đơn vị tiếp nhận lô hàng (01 bản chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để VPĐD thường trú Công ty CT& D tại TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông