TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7432/CTHN-TTHT
V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm,TP Hà NộiMST:0107677073

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 124/ĐATXD-TCKT của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hỏi về xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày14/5/2010và Nghịđịnhsố 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 24 Chương III quy định về việc sử dụng hóa đơn:

“Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

b) ...Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực khôngphai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng,không viết hoặc inđè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

>> Xem thêm:  Có được hủy hóa đơn giá trị gia tăng cũ đã xuất tháng và xuất lại hóa đơn khác hay không ?

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo phápluật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội trảlời nhưsau:

Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội khi mua hàng hóa, dịch vụ, bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn GTGT, trong quá trình lưu trữ làm hỏng liên 2 đã lập (do bị mờ phần nội dung và giá trị tiền trên hóa đơn đã lập không đọc được) thì đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhnêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế; trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng TTKT8;- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường