BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/BXD –HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH Tâm Điểm.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 3055/SKHĐT-ĐKĐT ngày 27/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh về góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Tâm Điểm.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêuthành lập Công ty TNHH Tâm Điểm 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thiếtkế, thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp; tư vấn kỹthuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực đượcxem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanhnghiệp. Do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạt động chỉnên giới hạn dưới 20 năm.

Căn cứ hồ sơcho thấy nhà đầu tư là một cá nhân ông Di Battista Vincenzo, quốc tịchAustralia là kỹ sư xây dựng dân dụng, Hội viên Viện kỹ sư Australia và được BộXây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (chứng chỉ số: KS.08-1326ngày 14/8/2006).

Lưu ý: Khihoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảmnhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp đ­ược cấp giấy chứngnhận đầu t­ư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà n­ước về xâydựng tại địa ph­ương đư­ợc biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của Công tyTNHH Tâm Điểm.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xemxét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh