TỔNG CỤC HẢI QUAN HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 744/GSQL-GQ3
V/v tạm xuất tái nhập bo mạch máy tính đi sửa chữa bảo hành trong

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan nhận được công văn số 2505/CV /2016 ngày 25/05/2016 của Công tyTNHH Phát triển Công nghệ Đông Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh căn cứ khoản 5 Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ và công văn số 651/XNK-TH ngày 18/08/2015 của Cục Xuấtnhập khẩu - Bộ Công thương để chỉ đạo giải quyết vướng mắc của doanh nghiệptheo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý thông báo để CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.


- Như trên;
- Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Đông Nam
(đ/c s 61 Lê Lâm, P. Phú Thạch, Q. Tân Phú TP HCM): (thay trả lời)
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha