VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/VPCP-KTN
V/v kết quả kiểm tra tình trạng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại công văn số 4332/BC-BNN-TCTS ngày 04 tháng 12 năm2013, báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam (công văn số 245/BC-UBNDngày 28 tháng 11 năm 2013), Quảng Ngãi (công văn số 261/BC-UBND ngày 26 tháng11 năm 2013), Phú Yên (công văn số 274/BC-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013) vềkết quả kiểm tra tình trạng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Rà soát Quy hoạch hệ thống cảngcá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch khu neo đậu tránh trúbão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1346/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ), đề xuất sửa đổi, bổ sung đápứng yêu cầu của Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn2030 (Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ);

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêuchí khu neo đậu tránh trú bão, tiêu chuẩn thiết kế công trình, suất vốn đầu tưcảng cá, khu neo đậu tránh trú bão;

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các quy định về đầu tư,quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; tổ chức, triển khai côngtác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân kỹ thuật neo đậu tránh trú bão.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét sửađổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triểnbằng nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án ưutiên, các dự án đang đầu tư xây dựng dở dang theo các Quyết định: số 346/QĐ-TTg và số 1346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương ven biển tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác khảo sát, lậpdự án, thiết kế kỹ thuật các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đáp ứng yêucầu, điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả đầu tư;

- Hoàn thành việc công bố cảng cá,khu neo đậu tránh trú bão theo đúng quy định của Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bãocho tàu cá; khẩn trương xây dựng và ban hành quy trình duy tu, bảo trì côngtrình và kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậutránh trú bão theo đúng quy định;

- Chủ động cân đối, bố trí ngânsách địa phương cho công tác quản lý, duy tu, bảo trì để các cảng cá, khu neođậu tránh trú bão vận hành, hoạt động thông suốt, phát huy vai trò, hiệu quả;

- Tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, diễn tập kỹ thuật neo đậu tránh trú bão chongư dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ