BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7447/TCHQ-GSQL
V/v: Phối hợp giám sát hàng hóa đưa về bảo quản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 4001/HQHCM-GSQL ngày 12/11/2013 và số 4124/HQHCM-GSQL ngày 21/11/2013 của đơn vị về phối hợp với cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong việc giám sát hàng hóa đưa về bảo quản theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Thực hiện ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi họp với cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc 8 Bộ vào ngày 12/11/2013, đã được tổng hợp và đang báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.
Trong thời gian chờ ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP. HCM tiến hành thí điểm ký kết Quy chế phối hợp với cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn để thực hiện. Tổng cục đề nghị Cục Hải quan thành phố lưu ý việc sau:
1. Khi có Quy chế phối hợp được các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thống nhất ký kết thì mới triển khai thực hiện.
2. Về mẫu biên bản bàn giao:
- Tiêu đề nên sửa là "Biên bản bàn giao trách nhiệm giám sát hàng hóa".
- Thành phần tham gia gồm: Đơn vị bàn giao (Chi cục Hải quan làm thủ tục), Người khai hải quan (vận chuyển, bảo quản hàng hóa) và Đơn vị nhận bàn giao (cơ quan kiểm tra chuyên ngành).
- Phần trách nhiệm và chữ ký: có nội dung quy định cho 3 thành phần.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

- Bổ sung thêm phần "Tình trạng hàng hóa …" vào cuối (hoặc mặt sau biên bản) để cơ quan kiểm tra ghi tình trạng thực tế hàng hóa khi tiếp nhận.
c) Trình tự thực hiện bàn giao lô hàng đưa về bảo quản:
- Doanh nghiệp đề nghị đưa hàng về bảo quản, ký vào ô "Người khai hải quan" - Cơ quan kiểm tra chuyên ngành đồng ý cho đưa về, chịu trách nhiệm giám sát, ký vào ô "Đơn vị nhận bàn giao" - Cơ quan hải quan làm thủ tục cho hàng về, ký vào ô "Đơn vị bàn giao", bàn giao biên bản kèm hàng hóa cho người khai hải quan (lưu 1 liên) - Người khai hải quan vận chuyển hàng hóa nguyên trạng về địa điểm bảo quản, giao cơ quan kiểm tra - Cơ quan kiểm tra tiếp nhận biên bản kèm hàng hóa, nếu còn nguyên niêm phong, thông báo (bằng điện thoại, fax) cho cơ quan hải quan, ghi xác nhận vào phần Tình trạng hàng hóa thực tế (lưu biên bản); trường hợp hàng hóa không đúng, đủ hoặc không còn nguyên niêm phong thì xử lý theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên, hoặc thông báo ngay cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý.
Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?