BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 745/BGTVT-CYT
V/v Thực hiện công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/01/2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai những ngàycao điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng trong dịp tết CanhDần 2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạochính quyền và các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, đặc biệt tăng cường vai tròcủa các tổ chức y tế cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thựchành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo ý thức cho cán bộ, viênchức, người lao động biết tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình, đảm bảo phòngtránh ngộ độc thực phẩm.

2. Nghiêm cấm sử dụng loại thực phẩmkhông rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, thực phẩm kém chất lượng, các phụ gia khôngđược phép sử dụng trong thực phẩm vào chế biến thức ăn.

3. Cục Y tế Giao thông vận tảichỉ đạo và hướng dẫn tăng cường kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy địnhvề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị, công trường có bếp ăn tập thể, cơsở chế biến xuất ăn chế biến sẵn, cơ sở kinh doanh thực phẩm của ngành; Phốihợp với các báo, tạp chí, trang web thuộc Bộ Giao thông vận tải tuyên truyềnđầy đủ, kịp thời các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giới thiệucác mô hình thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trongngành.

4. Các Cục quản lý chuyên ngành,các Sở Giao thông vận tải có các biện pháp tuyên truyền; chỉ đạo tăng cường kiểmtra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời từ các đầu mối giao thông (bến, nhà ga, cảng),trên các phương tiện vận chuyển đối với việc tiêu thụ các loại thực phẩm khôngrõ nguồn gốc, làm ảnh hưởng tới sức khỏe hành khách; yêu cầu các doanh nghiệpvận tải hàng hóa từ chối vận chuyển các lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc,không được phép lưu hành trên thị trường (đặc biệt là các loại thực phẩm nhậpkhẩu trái phép qua các cửa khẩu).

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT; CYT; Vụ VT (6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng