TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 745/TCHQ-GSQL
V/v: Gia công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 62/HQBD-NV ngày 12/1/2006 của Cục Hải quan Bình Dương về việc gia công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2, mục IV, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan chấp thuận đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương tại công văn số 62/HQBD-NV dẫn trên, theo đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt gia công trong nước một phần sản phẩm hoặc một số công đoạn được áp dụng theo quy định tại điểm 5, phần 1, Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An